×
PAR MUMS AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA KONTAKTI NORĒĶINI

Padarām Gulbeni par siltāko vietu Vidzemē kopš 2012. gada.

Par mums

Atbilstoši Reorganizācijas Līgumam, ar 2021.gada 1.martu SIA "Vidzemes enerģija" saistības un tiesības ar uzņēmuma klientiem pārņem SIA "BIOENINVEST".

Siltumražošana

Mums ir koģenerācijas stacija Gulbenes pilsētā, kas ražo siltumu un elektrību no 2012.gada.

Apvienošana

Pilsētai ir ļoti svarīgi, lai siltuma ražotāji strādātu kopā. Katrs no siltuma ražotājiem atrodas citā pilsētas rajonā, tādejādi tiek nosdrošināta kvalitatīva siltuma pārvade optimālā temperatūrā.

Pilsētas vajadzības

Esošajā situācijā pilsētas vajadzības ir sabalansētas ar siltuma ražošanas jaudu, ko nodrošina divi šķeldas katli Nākotnes ielā 7,, katlumājā un Miera ielā 17, īstenotajā mūsdienīgajā koģenerācijas stacijā.

Sadarbība

Kopā ar pašvaldību notiek sadarbība ne tikai par siltuma piegādi noslēgtā līguma ietvaros, bet jau vasarā kopā analizējam un rodam risinājumus iespējamām problēmām, kas var rasties intensīvās apkures sezonā. Laikus tās apzinot un novēršot, tiek būtiski samazināti avāriju riski.

Zema pašizmaksa

SIA “BIOENINVEST” saražotās siltumenerģijas pašizmaksa ir zemāka, kas rezultātā dod iespēju vēl kādu laiku noturēt siltuma tarifu esošajā līmenī.

Pamatojoties uz likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta trešo daļu un 15.panta pirmo daļu, uzņēmumu reorganizācija – apvienošana reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2021.gada 3.jūnijā.

Aktuālā informācija

SIA “BIOENINVEST” nodrošina EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un savā darbībā, kas saistīta ar siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu fiziskajām personām, strikti ievēro ES Regulas prasības, kas garantē abonentu datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi un/vai izpaušanu trešajām personām. Datu apstrāde un glabāšana notiek tikai saskaņā ar likumu normu prasībām un tikai tādā apjomā, ciktāl tas nepieciešams konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai. Rēķinos, kas tiek izrakstīti un nosūtīti fiziskajām personām par piegādāto pakalpojumu, tiek ieviests ES Regulas nosacījums – Pseidonimizācija, (personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu), tas nozīmē, ka no rēķina tiks izslēgta informācija par saņēmēja Vārdu un Uzvārdu, saglabājot citu informāciju – Abonenta numurs, kas ļauj tikai pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam identificēt konkrēto personu, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu. Pseidonimizācija neietekmē izrakstītā rēķina pamatotību. Tādējādi, tiek garantēta jūsu personas datu aizsardzību pret tīšu vai nejaušu rēķina nokļūšanu trešo personu rīcībā. Bez tam, tas neradīs papildus izdevumus, klientam saņemot rēķinu. Visa pārējā informācija rēķinā saglabājas nemainīga. Veicot apmaksu, nepieciešams norādīt abonenta numuru vai rēķina numuru un summu.

  • ABONENTAM apmaksa par attiecīgajā mēnesī izlietoto siltumenerģiju, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA sagatavoto rēķinu, jāveic līdz nākošā mēneša 24.datumam, pārskaitot naudu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto norēķinu kontu bankā, vai maksājot skaidrā naudā SIA "MAXIMA", SIA "Firma Madara 89" top! visos veikalos, kā arī NARVESSEN tirdzniecības vietās.
  • Rēķins tiek izrakstīts un nosūtīts uz ABONENTA dzīvokļa adresi, vai ABONENTA norādīto elektroniskā pasta adresi katra mēneša sākumā un atzīstams par saņemtu līdz 15.datumam.
  • Ja rēķina apmaksa par sniegto pakalpojumu tiek kavēta vai netiek veikta pilnībā, tad, pamatojoties uz Civillikuma 1587.pantu un Civilprocesa likuma 1.pantu, PIEGĀDĀTĀJS likumdošanā noteiktajā kārtībā vēršas ar prasību tiesā par parāda piespiedu piedziņu. Šajā gadījumā ABONENTAM jārēķinās ar to, ka būs jāsedz gan galvenais parāds, gan saskaņā ar Civillikuma 1765.pantu tiks aprēķināti likumiskie 6 (seši) procenti no neapmaksātās galvenās pamatparāda summas un saskaņā ar Civilprocesa likuma 41.pantu, būs pienākums papildus segt visus izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību.
  • Atgādinām, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, dzīvokļa īpašnieka pienākums ir norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. siltumenerģiju.
  • Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties SIA “BIOENINVEST”, lai būtu iespējams bez kavēšanās atrisināt situācijas, kas var radīt neskaidrības vai pārpratumus.

SIA “BIOENINVEST” dara zināmu, ka saskaņā ar 2022.gada 10.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmumu (pielikumā) Nr.246 (prot. Nr.49, 5.p.), ir apstiprināts noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 109.39 EUR/MWh (bez PVN), publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2022/223.6.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas pakalpojumu tarifu mājsaimniecībām 109.39 - (109.39 – *68,00) : 2 = ar valsts atbalstu 88.695 EUR/MWh (bez PVN) varēs piemērot no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Pamatojoties uz 27.01.2022. “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma” 7.pantu, laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim mājsaimniecībām valsts kompensēs 50% no starpības, kas pārsniedz *68,00 EUR/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifs var mainīties līdz ar energoresursu cenu izmaiņām tirgū.


Padomes lēmums


SIA “BIOENINVEST” 2022.gada 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku" SPRK Nr.1/7 no 14.04.2010.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.decembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām.

Paziņojums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (Laidiens: 31.10.2022., Nr.211, Oficiālās publikācijas Nr.:2022/211.DA2, https://www.vestnesis.lv/op/2022/211.DA24?search=on.) pielikumā.

Precizējums https://www.vestnesis.lv/op/2022/214.DA13 pielikumā.


Paziņojums par tarifa projektu

Paziņojums par tarifa projektu(Precizējums)


SIA “BIOENINVEST” apkures sezonu uzsāka ar tarifu - 55,7054 EUR/MWh (bez PVN).

2022.gada 12.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome ir pieņēmusi lēmumu (pielikumā) Nr.199 (prot.43, 6.p.), ar kuru apstiprināts jaunais tarifs 97,93 EUR/MWh (bez PVN), mājsaimniecībām ar valsts atbalstu 82.965 EUR/MWh (bez PVN).

Jaunais siltumenerģijas tarifs ir spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā https://www.vestnesis.lv/op/2022/200.9 “Latvijas Vēstnesis” - 2022.gada 15.oktobrī un ir spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim.Rēķinos par š.g. oktobri aprēķins tiks veikts:

  • no 1.oktobra līdz 14.oktobrim (ieskaitot), pēc tarifa 55,7054 EUR/MWh (bez PVN).;
  • no 15.oktobra līdz 31.oktobrim (ieskaitot), pēc jaunā tarifa 97,93 - (97,93 – *68,00) : 2 = ar valsts atbalstu 82,965 EUR/MWh (bez PVN).
    Pamatojoties uz 27.01.2022. “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma” 7.pantu, laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim mājsaimniecībām valsts kompensēs 50% no starpības, kas pārsniedz *68,00 EUR/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifs var mainīties līdz ar energoresursu cenu izmaiņām tirgū.


Padomes lēmums

2022.gada 04.aprīlī Bioeninvest SIA ir izsludinājis cenu aptauju “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde Biomasas katlumājai Nākotnes ielā 7, Gulbenē, un koģenerācijas stacijai Miera ielā 17, Gulbenē.”

Iepirkuma priekšmets: Kurināmās koksnes šķeldas piegāde.

Līguma izpildes laiks: no 01.06.2022. līdz 31.05.2023.

Piegādes vieta: Biomasas katlumāja Nākotnes ielā 7, Gulbenē, un koģenerācijas stacija Miera ielā 17, Gulbenē.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: SIA “Bioeninvest”, Nākotnes iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401 vai elektroniski sūtot pa e-pastu: info@bioeninvest.lv

Pasūtītājs: “BIOENINVEST” SIA REĢ.NR. 44103054135 PVN NR. LV 44103054135 ADRESE: MIERA IELA 17, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4401

Kontaktpersona: valdes loceklis Agris Libeks, mob.+371 29492126

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022. gada 15. Maijam plkst. 11.00

Nolikumu cenu aptaujai var saņemt rakstot uz e-pastu: info@bioeninvest.lv vai zvanot pa t. 29492126

Kontakti

Ir jautājumi?

Parunāsim.

Informatīvais tālrunis +371 64471610
Grāmatvedība +371 64471139

Mūsu birojs

Darba dienas: 8.00 – 17.00
Pārtraukums: 12.00 – 13.00

Sestdiena, svētdiena
un svētku dienas - SLĒGTS

Mūsu rekvizīti

Norēķiniem:

AS Citadele banka,
SWIFT kods: PARXLV2X
Konts: LV24PARX0012983390003

AS Swedbanka,
SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV85HABA0551051681639

SIA “BIOENINVEST”
Reģistrācijas numurs: LV44103054135
Juridiskā adrese: Miera iela 17, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Struktūrvienības adrese: Nākotnes iela 7, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401